Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia
 

       Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w okresie od dnia 04.03.2016 r. do dnia 18.03.2016 r., w ramach środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego


ogłasza I turę naboru wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach naboru Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przyzna 22 dotacje. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 18 000,00 zł.
 

       Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-30 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako osoby bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET"), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez tut. Urząd wskaźników zawartych w projekcie, priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne oraz osoby długotrwale bezrobotne tj.:

- poniżej 25 lat- osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 6 miesięcy,
-  25 lat lub więcej – osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy.

       Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. pełniący funkcję - doradcy klienta indywidualnego. Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz w:
1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, pokój nr 22.
2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04-03-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2016 07:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 447
07 marca 2016 07:17 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 marca 2016 07:16 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 marca 2016 07:14 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany