Aktualności - archiwum

Nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania staży - RPO Lubuskie 2020                                                                                                                                                                                                                                        NABÓR DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻY

 

           Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 09.05.2016 r. do 20.05.2016 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników" Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy - projekty pozakonkursowe, prowadzony jest nabór:
 

- deklaracji pracodawców do zorganizowania 5 - miesięcznych staży zawierających zobowiązanie do zatrudnienia uczestnika stażu bezpośrednio po jego zakończeniu:

- w ramach stosunku pracy na okres co najmniej 3 miesięcy,
- w ramach umowy cywilnoprawnej na minimum 3 miesiące oraz wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 

     Do realizacji projektu spośród pracodawców, którzy zadeklarują chęć zorganizowania stażu, zostaną wybrane te deklaracje, w których będzie najkorzystniejsza deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu oraz będzie brana pod uwagę dotychczasowa współpraca z urzędem.


Grupę docelową projektu stanowią osoby po 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, priorytetowo będą traktowane osoby o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.
 

Liczba osób przewidzianych do skierowania na staż – 17
Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji staży – 01.07.2016 r.

 

/-/mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP 

 


Druki deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich: www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl lub doradcy klienta instytucjonalnego w:
• Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (tel. 95 7631660)
• Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14 (tel. 95 7626066)
• Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul.Mickiewicza 3 (tel.95 7611881).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09-05-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2016 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 482
09 maja 2016 13:32 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2016 13:27 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [deklaracja_pracodawcy_do_zorganizowania_stazu_rpo_maj_2016.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2016 13:27 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany