Aktualności - archiwum

Nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania staży- POWER         Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że okresie od 13.06.2016 r. do 20.06.2016 r. w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez Pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, prowadzony jest nabór uzupełniający:


- deklaracji pracodawców do zorganizowania 4,5 - miesięcznych staży zawierających zobowiązanie do zatrudnienia uczestnika stażu bezpośrednio po jego zakończeniu:
 

- w ramach stosunku pracy na okres co najmniej 3 miesięcy,
- w ramach umowy cywilnoprawnej na minimum 3 miesiące oraz wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
         Do realizacji projektu spośród pracodawców, którzy zadeklarują chęć zorganizowania stażu, zostaną wybrane te deklaracje, w których będzie najkorzystniejsza deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu oraz będzie brana pod uwagę dotychczasowa współpraca z urzędem.
 
Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-30 lat o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym - ISCED 3 tj. podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe), pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET") zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez tut. Urząd wskaźników zawartych w projekcie, priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne oraz niepełnosprawne.

 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji staży – 15.07.2016 r.

 

/-/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUPDruki deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich: www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl lub doradcy klienta instytucjonalnego w:

• Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (tel. 95 7631660)
• Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14 (tel. 95 7626066)
• Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul.Mickiewicza 3 (tel.95 7611881).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13-06-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2016 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 445
13 czerwca 2016 15:12 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
13 czerwca 2016 15:12 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [deklaracja_efs_staze_power_3_lipiec_2016.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 czerwca 2016 15:11 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany