Aktualności - archiwum

Przedłużenie terminu naboru wniosków o dotację dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia


 

       Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,

 

przedłuża termin II tury naboru wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego do dnia 21.10.2016 r.
 
        W ramach naboru Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przyzna 24 dotacje.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 18 000,00 zł.

     Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-30 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako osoby bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET"), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

     W ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez tut. Urząd wskaźników zawartych w projekcie, priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne oraz osoby długotrwale bezrobotne tj.:

- poniżej 25 lat - osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
- 25 lat lub więcej - osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych posiadających niskie kwalifikacje:
- wykształcenie podstawowe/ gimnazjalne,
-wykształcenie zasadnicze zawodowe,
- wykształcenie średnie ogólnokształcące,
- wykształcenie średnie zawodowe.

W ramach projektu nie mogą zostać objęte wsparciem osoby, które posiadają wykształcenie pomaturalne/policealne lub wykształcenie wyższe. 
 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. pełniący funkcję - doradcy klienta indywidualnego.

/-/ mgr Marlena Płotecka
- Dyrektor PUP


Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz u doradców klienta indywidualnego w:
1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39.
2. Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07-10-2016
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2016 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 180
07 października 2016 14:23 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
07 października 2016 14:23 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany