Aktualności - archiwum

Realizacja Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. uprzejmie informuje, że może wnioskować o środki rezerwy KFS na ustanowione przez Radę Rynku Pracy priorytety wydatkowania w roku 2017.


      Podstawą wnioskowania jest zebranie od pracodawców zapotrzebowania na finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach n/w priorytetów. W roku 2017 środki z rezerwy KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) zgodnie z następującymi priorytetami:

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
• wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
• wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
• wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).


Środki z KFS Powiatowy Urząd Pracy może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
1) określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:
• do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
• do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 

Zainteresowanych Pracodawców prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie na adres e-mail: zist@praca.gov.pl lub faksem na nr (95) 763 72 16 lub dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. (pokój nr 13) lub Filii PUP w Drezdenku lub Biura Zamiejscowego PUP w Dobiegniewie.

 

Termin nadsyłania ankiet do 27 stycznia 2017 r.


Wyniki ankiet pozwolą oszacować zapotrzebowanie na środki finansowe przyznawane w ramach rezerwy KFS na 2017 r.

/-/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16-01-2017
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska, Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2017 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 530
16 stycznia 2017 15:20 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [ankieta_dla_pracodawcow_kfs_2017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2017 15:19 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany