Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w 2017 r.

Zapraszamy pracodawców/ przedsiębiorców do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach:
 

I. Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko drezdeneckim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
- planuje się zorganizowanie 20 stanowisk dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET") zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
W ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez tut. Urząd wskaźników zawartych w projekcie, priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne z kategorii NEET oraz osoby niepełnosprawne.

 
II. Projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników" Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy - projekty pozakonkursowe
 

- planuje się zorganizowanie 35 stanowisk dla osób bezrobotnych po 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.

 

Nabór prowadzony jest od dnia 30.01.2017 r. do wyczerpania środków finansowych.

Okres refundacji w ramach prac interwencyjnych wynosi maksymalnie 6 miesięcy.
Po upływie okresu refundacji pracodawca ma obowiązek dalszego zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej przez kolejne min.4 miesiące.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji subsydiowanego zatrudnienia od 16 marca 2017 r.

/-/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUPDruki wniosku o organizację prac interwencyjnych można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich: www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl  lub u doradcy klienta instytucjonalnego w:
• Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (tel. 95 7631660, 7637226)
• Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14 (tel. 95 7626066)
• Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul.Mickiewicza 3 (tel.95 7611881).

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30-01-2017
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2017 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 437
31 stycznia 2017 10:08 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany