Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne RPO

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 6 „Regionalny rynek pracy" Priorytet Inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników" Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy - projekty pozakonkursowe
od dnia 01 lutego 2017 r. do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór

- wniosków na szkolenia indywidualne dla 30 osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po zakończonym szkoleniu.
Zatrudnienie po zakończonym/ch szkoleniu/ach powinno nastąpić w formie:
• umowy o pracę na czas nieokreślony
• umowy o pracę na czas określony na minimum 3 miesiące
• umowy zlecenie na minimalny okres 3 miesięcy i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
• umowy o dzieło na minimalny okres 3 miesięcy i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
• umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 

W ramach szkolenia finansowane są: koszty szkolenia, koszty niezbędnych badań lekarskich, zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia oraz wypłacane jest stypendium za okres trwania szkolenia.

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne po 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.


Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści ds. rozwoju zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Al. Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj. pokój nr 13 (parter), tel. (95) 763 72 25, tel. kom. 508 292 515 oraz pracownicy pełniący funkcję - Doradcy klienta.
 

/-/ mgr Magdalena Martyniszyn
Z-ca dyrektora PUP

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01-02-2017
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2017 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 416
01 lutego 2017 15:06 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lutego 2017 15:06 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lutego 2017 15:05 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany