Aktualności - archiwum

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne oraz o przyznanie bonu szkoleniowego POWER

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
od dnia 01 lutego 2017 r. do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór:

- wniosków na szkolenia indywidualne dla 6 osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po zakończonym szkoleniu,
- wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla 20 osób bezrobotnych z deklaracją zatrudnienia bezpośrednio po zakończonym/ch szkoleniu/ach.


Zatrudnienie po zakończonym/ch szkoleniu/ach powinno nastąpić w formie:
• umowy o pracę na czas nieokreślony
• umowy o pracę na czas określony na minimum 3 miesiące
• umowy zlecenie na minimalny okres 3 miesięcy i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
• umowy o dzieło na minimalny okres 3 miesięcy i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
• umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W ramach szkolenia lub kilku szkoleń dot. bonu szkoleniowego, finansowane są: koszty szkolenia, koszty niezbędnych badań lekarskich, zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia oraz wypłacane jest stypendium za okres trwania szkoleń/nia.
 

Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (w przypadku szkoleń indywidualnych osoby należące do II profilu pomocy, w przypadku bonów szkoleniowych osoby należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.„Młodzież NEET") zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

W ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez tut. Urząd wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, priorytetowo do odbycia szkolenia kierowane będą osoby długotrwale bezrobotne z kategorii NEET oraz osoby niepełnosprawne.


Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści ds. rozwoju zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj., pokój nr 13 (parter), tel. (95) 763 72 25, tel. kom. 508 292 515 oraz pracownicy pełniący funkcję - Doradcy klienta.


/-/ mgr Magdalena Martyniszyn
Z-ca Dyrektora PUP

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01-02-2017
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2017 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 410
01 lutego 2017 15:13 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lutego 2017 15:13 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 lutego 2017 15:13 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany