Aktualności - archiwum

Nabór wiosków o dofinansowanie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat

 
 

 
         Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
 
 
w okresie od dnia 14.04.2017 r. do dnia 28.04.2017 r., w ramach środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza I turę naboru wniosków o dofinansowanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 
W ramach I tury naboru Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. przyzna 15 dotacji.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 17 000,00 zł.

      Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako osoby bezrobotne należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. „Młodzież NEET"), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
        W  ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez tut. Urząd wskaźników zawartych w projekcie, priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne oraz osoby długotrwale bezrobotne tj.:
- młodzież poniżej 25 lat -osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 6 miesięcy,
- dorośli 25 lat lub więcej -osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy.
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. pełniący funkcję - doradcy klienta indywidualnego.
 
/-/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP w Strzelcach Kraj.
 
Wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz
u doradców klienta indywidualnego w:
1. Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39.
2. Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
3. Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13-04-2017
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Lewandowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2017 12:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 376
14 kwietnia 2017 12:20 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 kwietnia 2017 12:17 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
14 kwietnia 2017 12:17 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany