Aktualności - archiwum

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich, zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014, poz. 639 z późn. zm.), ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

 

Nabór wniosków będzie trwał od dnia 17.07.2017 r. do dnia 28.07.2017 r.

 

Wniosek pracodawcy złożony na rezerwę KFS musi być zgodny z priorytetami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyjętymi na 2017 r.:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (pracodawca ubiegający się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS, chcący skorzystać z tego priorytetu, musi posiadać wiodący numer PKD w w/w sektorach),
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych określonych w opracowaniu „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” za II półrocze 2016 roku oraz w badaniu „Barometr zawodów 2017”.
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

oraz dodatkowo z priorytetami Rady Rynku Pracy przyjętymi na 2017 r.:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury),
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978).

(aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów MRPiPS i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy)

 

O sfinansowanie w/w działań należy ubiegać się przed ich rozpoczęciem. Wniosek powinien być złożony w terminie, co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego.

 

Rozpatrywaniu będzie podlegał wniosek kompletny (zawierający wszystkie wymagane załączniki) i prawidłowo sporządzony pod względem formalnym, złożony w terminie określonym w naborze wniosków. Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:

 1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy;
 8. spełnianie warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis;
 9. zasady racjonalności i gospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych.

 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawcy ze środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w 2017 roku”

 

Wysokość dofinansowania :

 1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, nie więcej jednak niż 8.000,00 zł na jednego uczestnika oraz 45.000,00 zł na firmę,
 2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w przypadku mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 10 osób), nie więcej jednak niż 8.000,00 zł na jednego uczestnika oraz 45.000,00 zł na firmę.

 

Formularze wniosków wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej urzędu pracy http://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl oraz w:

 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39,  pokój nr 13 (parter).
 • Filii Powiatowego Urzędy Pracy w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14.
 • Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędy Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (95) 763 72 25 lub (95) 763 16 61

 

Informacje dotyczące PKD są dostępne na stronie:

Informacje dotyczące zawodów deficytowych są dostępne na stronach internetowych:

 • Barometr zawodów 2017 dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego:

http://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2017/lubuskie/BAROMETR_ZAWODOW_strzelecko-drezdenecki.pdf

 • Barometr zawodów 2017 dla Województwa Lubuskiego:

http://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2017/lubuskie/BAROMETR_ZAWODOW_wojewodztwo_lubuskie.pdf

 • Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za II półrocze 2016 roku dla Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego oraz Województwa Lubuskiego:

http://mz.praca.gov.pl

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-07-13
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2017 09:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 326
08 sierpnia 2017 12:16 Emil Szurkawski - Opublikowanie dokumentu.
08 sierpnia 2017 12:15 Emil Szurkawski - Ukrycie dokumentu.
08 sierpnia 2017 12:15 Emil Szurkawski - Opublikowanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany