Aktualności - archiwum

NABÓR DEKLARACJI PRACODAWCÓW DO ZORGANIZOWANIA STAŻY w okresie 02-19.01.2018r. (osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat)Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w okresie od 02.01.2018r. do 19.01.2018r. w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,  Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,  prowadzony jest nabór deklaracji pracodawców do zorganizowania 6 - miesięcznych staży zawierających zobowiązanie do zatrudnienia uczestnika stażu bezpośrednio po jego zakończeniu:
 • na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze czasu pracy od pół do pełnego etatu,
 • na umowę o pracę na czas określony:
  • na okres co najmniej 3 miesięcy np. od 01.09.2018r. do 30.11.2018r.,
  • w wymiarze czasu pracy od pół do pełnego etatu.
 • umowę zlecenie:
  • na okres co najmniej 3 miesięcy tzn. minimum 90 dni,
  • wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 
Do realizacji projektu spośród pracodawców, którzy zadeklarują chęć zorganizowania stażu, zostaną wybrane te deklaracje, w których będzie najkorzystniejsza deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu oraz będzie brana pod uwagę dotychczasowa współpraca z urzędem.


Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, priorytetowo będą traktowane osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne.


Staż dla osób bezrobotnych spełniających wyżej wymienione kryteria zostanie zorganizowany w terminie od 01.03.2018 r. do 31.08.2018 r. Pracodawcy, których deklaracje zostaną wybrane do realizacji zostaną telefonicznie poinformowani o konieczności złożenia wniosku o zorganizowanie stażu.


Pracodawcy, których deklaracje nie zostaną wybrane do realizacji stażu w ramach I tury, będą uwzględnieni przy wyborze do organizacji stażu w kolejnych terminach pod warunkiem podtrzymania deklaracji zatrudnienia zawartej w deklaracji pracodawcy do zorganizowania stażu złożonej w terminie od 02.01.2018r. do 19.01.2018r. 
/-/ mgr Marlena Płotecka
-Dyrektor PUP w Strzelcach Krajeńskich
 

Druki deklaracji uczestnictwa pracodawcy w projekcie można pobrać ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich: www.strzelcekrajenskie.praca.gov.pl lub u doradcy klienta instytucjonalnego w:
 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 (tel. 95 7631660),
 • Powiatowym Urzędzie Pracy Filia w Drezdenku ul. Kościuszki 42c/14 (tel. 95 7626066),
 • Biurze Zamiejscowym Powiatowego Urzędu Pracy w Dobiegniewie ul. Mickiewicza 3 (tel.95 7611881).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02-01-2018
Dokument wytworzony przez: Samodzielne Stanowisko ds. Projektów i Programów
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Antczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2018 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 290
03 stycznia 2018 10:28 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [deklaracja_pracodawcy_do_zorganizowania_stazu_z_power_6_miesiecy_2018 .pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2018 10:28 Monika Kowalik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany