Rozpoczęte - archiwum

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP w Drezdenku oraz Biura Zamiejscowego PUP w Dobiegniewie

UWAGA!! Zmiana treści SIWZ


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 32890-2016 z dnia 2016-02-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Strzelce Krajeńskie
Przedmiotu zamówienia w sposób szczegółowy opisany został w Rozdziale XVI SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,...
Termin składania ofert: 2016-02-23


Numer ogłoszenia: 39158 - 2016; data zamieszczenia: 22.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 32890 - 2016 data 15.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Urząd Pracy, al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 095 7631140, fax. 095 7637216.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV 4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. w sekretariacie - pokój nr 25 (I piętro).
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. w sekretariacie - pokój nr 25 (I piętro).

Strzelce Krajeńskie: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP w Drezdenku oraz Biura Zamiejscowego PUP w Dobiegniewie.
Numer ogłoszenia: 32890 - 2016; data zamieszczenia: 15.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 095 7631140, faks 095 7637216.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pup.strzelcek.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., Filii PUP w Drezdenku oraz Biura Zamiejscowego PUP w Dobiegniewie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotu zamówienia w sposób szczegółowy opisany został w Rozdziale XVI SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. 2012, poz. 1529 ze zm.). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (rodzaje przesyłek, ich waga i ilość) zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe (orientacyjne - na podstawie historii usług pocztowych Zamawiającego) i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę tym samym oświadczając, że nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian rodzajowych i liczbowych w trakcie realizacji niniejszej umowy. Zamawiający przyjął ilość przesyłek każdego rodzaju w oparciu o analizę potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. oraz jego Filii i Biura Zamiejscowego. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizowania podanych ilości przesyłek. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Zamówienie uzupełniające będzie dotyczyło przedmiotu zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia podstawowego ale nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0, 64.12.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ponadto Wykonawca musi posiadać posiada zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj. Dz. U. 2012, poz. 1529 ze zm.), w zakresie uprawniającym do wykonania zamówienia zgodnie z jego przedmiotem.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał bądź wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych każda o wartości minimum 70.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełnienia niniejszego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz na podstawie załączonego przez Wykonawcę wykazu usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, do którego wykonawca dołączy dowody dotyczące tych usług, określające czy usługi te zostały wykonane należycie (np. poświadczenia, referencje itp.).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca na czas realizacji zamówienia dysponował odpowiednim do wykonania zamówienia potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia tj. co najmniej 5 placówkami zlokalizowanymi na terenie Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego, z których co najmniej jedna placówka będzie przypadała na jedną gminę (zlokalizowanej w miejscowości będącej jednocześnie siedzibą gminy) w celu umożliwienia odbioru awizowanej przesyłki (placówki te muszą być czynne we wszystkie dni robocze, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w dogodnych godzinach z uwzględnieniem godzin popołudniowych), co wykaże w formularzu - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, którymi dysponuje Wykonawca w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca powinien wskazać w w/w wykazie dokładny adres wykazywanej placówki pocztowej oznakowanej w sposób widoczny szyldem z nazwą bądź logo Wykonawcy, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy. Jeżeli wskazana placówka pocztowa znajduje się w lokalu, w którym prowadzona jest inna działalność gospodarcza, placówka pocztowa powinna spełniać wymagania, aby w jej lokalu było wyodrębnione w sposób widoczny nazwą lub logo Wykonawcy stanowisko obsługi klienta w zakresie usług pocztowych. W/w placówki muszą być czynne w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych i przez cały okres obowiązywania w/w umowy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Poświadczenia, referencje, o których mowa w rozdziale IV pkt 2 ppkt b; 3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji zasobów, z których Wykonawca będzie korzystał przy realizacji części zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, wg wzoru określonego na załączniku nr 7 do SIWZ; 4) W przypadku występowania pełnomocnika (osoby upoważnionej) należy złożyć pełnomocnictwo (upoważnienie) dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych itp.; 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składających ofertę wspólną - należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Liczba placówek powyżej minimum określonego w SIWZ - 20
 • 3 - Kryterium społeczne - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian: a) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, nie wynikającej z zamierzonego działania strony i nie powodującej roszczeń z tytułu tej pomyłki, b) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności nazwy przedsiębiorstwa, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy, c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego zamówienia, w tym zmian przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi pocztowe, w czasie trwania umowy. Wykonawca naliczy należny podatek VAT, przy założeniu, iż ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy nie ulegną zmianie, d) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiany umowy następują w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pup.strzelcek.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. w sekretariacie - pokój nr 25 (I piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. w sekretariacie - pokój nr 25 (I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-02-15
Dokument wytworzony przez: Centrum Aktywizacji Zawodowej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2016 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 683
03 marca 2016 13:24 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_przetarg_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lutego 2016 13:57 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lutego 2016 13:56 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [siwz_po_zmianie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany