Zakończone - archiwum

Przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy

 


Strzelce Krajeńskie: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj
Numer ogłoszenia: 70602 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy , al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, tel. 095 7631140, faks 095 7637216.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pup.strzelcek.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie cz. nr 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. Drwal-pilarz leśny dla 5 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. Termin realizacji szkolenia kwiecień - maj 2012r. (maksymalnie 5 tygodni). Program szkolenia (zgodny z zarządzeniem nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 1997r.) Zadanie cz. nr 2. Przeprowadzenie i organizacja szkolenia grupowego pn. Opiekun osób starszych z językiem niemieckim dla 5 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. Termin realizacji szkolenia maj - czerwiec 2012r. (maksymalnie 6 tygodni). Zadanie cz. nr 3. Przeprowadzenie i organizacja szkolenia grupowego pn. Operator koparki kl. III dla 5 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. Program szkolenia musi być opracowany zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie z 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001r Nr 118, poz. 1263). Termin realizacji zamówienia: maj - lipiec 2012r. Zadanie cz. nr 4. Przeprowadzenie i organizacja szkolenia grupowego pn. Operator wózka jezdniowego kat. II WJO dla 7 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. Termin realizacji zamówienia: maj 2012r. (maksymalnie 3 tygodnie). Zadanie cz. nr 5. Przeprowadzenie i organizacja szkolenia grupowego pn. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C dla 8 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy.Termin realizacji szkolenia: kwiecień - maj 2012 r. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania odpowiednich uprawnień i podjęcia zatrudnienia na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego. Program szkolenia musi być opracowany zgodnie z przepisami prawa, m.in. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 805 ze zm.), ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy - Prawo ruchu drogowego. Czas trwania szkolenia: maksymalnie 6 tygodni. Zadanie cz. nr 6. Przeprowadzenie i organizacja szkolenia grupowego pn. Spawanie metodą MIG i MAG dla 8 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do egzaminu końcowego, otrzymania certyfikatu zgodnego z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz podjęcie zatrudnienia na stanowisku spawacza zgodnie z nabytymi umiejętnościami. Program szkolenia musi być opracowany zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Termin realizacji szkolenia: maj- czerwiec 2012 r. Czas trwania szkolenia: maksymalnie 8 tygodni..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W celu wykazania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie o wpisie przed podpisaniem umowy, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna, gdy Wykonawca: wykaże wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych szkoleń, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- to w tym okresie), co najmniej 2 szkolenia liczące minimum 5 osób na każde ze szkoleń, o tematyce zgodnej z zadaniem częściowym, o które Wykonawca się ubiega wraz z dokumentem potwierdzającym, że wykazane szkolenia zostały lub są należycie wykonane (np. referencje), zgodnie z załącznikiem nr 6.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna, gdy Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zgodnie z załącznikami nr 9 i nr 9a.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna, gdy Wykonawca wskaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczy, że posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z załącznikami nr 7, nr 7a oraz nr 8.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna gdy Wykonawca, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że zapoznał się z postanowieniami zawartymi w SIWZ i wzorem umowy oraz akceptuje jej warunki (załącznik nr 3 do SIWZ). 2. Certyfikat jakości usług, potwierdzający wysoki standard świadczonych usług szkoleniowych (np. akredytacja kuratora oświaty, certyfikat systemu zarządzania jakością kształcenia/szkolenia wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO, itp.), jeżeli Wykonawca takim dysponuje. 3. Program szkolenia (załącznik nr 4 do SIWZ). 4. Preliminarz kosztów (załącznik nr 5 do SIWZ). 5. W przypadku występowania pełnomocnika (osoby upoważnionej) należy złożyć pełnomocnictwo (upoważnienie) dla osoby podpisującej ofertę lub inny dokument, z którego wynikać będzie jej umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniach przetargowych, w tym podpisywania dokumentów przetargowych itp. 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składających ofertę wspólną- należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Doświadczenie - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, jednakże Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian: a) zmiany umowy w zakresie kwoty należnej jednostce szkoleniowej za wykonanie zamówienia w przypadku zmniejszenia liczby uczestników szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego będących w szczególności wynikiem: - niepodjęcia szkolenia przez osobę skierowaną na szkolenie, lub - przerwania szkolenia z przyczyn, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, a w szczególności z powodu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej przez uczestnika szkolenia, lub - nie brania udziału w szkoleniu przez uczestnika z powodu choroby, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim na druku ZUS ZLA, przez okres który uniemożliwi mu ukończenie szkolenia potwierdzone wydaniem stosownego zaświadczenia (certyfikatu), lub - obniżenia kosztów szkolenia o koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób bezrobotnych podlegających ubezpieczeniu z tytułu posiadania prawa do stypendium szkoleniowego o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). W przypadku zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, koszt szkolenia stanowić będzie iloczyn rzeczywistej liczby osób, które ukończyły szkolenie i kwoty stanowiący koszt szkolenia jednej osoby. b) zmiany kadry dydaktycznej jedynie wtedy, gdy osoba zastępująca posiada równorzędne bądź wyższe uprawnienia od osoby zastępowanej z powodu np. długotrwałej choroby (odpowiednio udokumentowanej) lub nie wywiązania się obowiązków wynikających z umowy, a także gdy zmiana ta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy i nie możliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, wymiana osoby wymaga akceptacji Zamawiającego. c) zmiany miejsca realizacji szkolenia wskazanego w załączniku nr 4 do SIWZ (z zastrzeżeniem lokalizacji t.j. szkolenie teoretyczne: powiat strzelecko-drezdenecki, szkolenie praktyczne : powiat strzelecko-drezdenecki, powiaty ościenne lub miasto Gorzów Wlkp.), w sytuacji zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę i nie możliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy, d) możliwość dokonania zmiany w zakresie imiennego wykazu uczestników szkolenia w przypadku rezygnacji uczestnika w trakcie szkolenia bądź innej nieprzewidzianej sytuacji;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pup.strzelcek.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Strzelecko - Drezdenecki Powiatowy Urząd Pracy Al. Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj. sekretariat pokój nr 25 (I piętro),.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy Al. Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj. sekretariat pokój nr 25 (I piętro),.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Drwal- pilarz leśny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego pn. Drwal-pilarz leśny dla 5 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne lub poszukujące pracy zamieszkujące teren powiatu strzelecko - drezdeneckiego. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach 8.00 - 17.00, przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, maksymalnie 8 godzin dziennie. Godzina zegarowa = 45 minut zajęć+ 15 minut przerwy, przerwy mogą być dostosowywane elastycznie z zachowaniem w/w proporcji. Liczba godzin zegarowych szkolenia 120. Miejsce realizacji szkolenia: szkolenie teoretyczne: powiat strzelecko - drezdenecki, szkolenie praktyczne: powiat strzelecko - drezdenecki, powiaty ościenne lub miasto Gorzów Wlkp. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pilarza. Liczba osób przy jednym stanowisku prowadzonych zajęć praktycznych - maksymalnie dwie osoby. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pełny harmonogram zajęć. Termin realizacji szkolenia kwiecień - maj 2012r. (maksymalnie 5 tygodni). Program szkolenia (zgodny z zarządzeniem nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 lipca 1997r.) powinien zawierać: - wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego, - umiejętności obsługi oraz konserwacji (bieżącej i okresowej) w/w urządzeń, - poprawną technikę wykonywania wszystkich operacji i czynności związanych z przygotowaniem sprzętu do pozyskiwania drewna..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opiekun osób starszych z językiem niemieckim.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie i organizacja szkolenia grupowego pn. Opiekun osób starszych z językiem niemieckim dla 5 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy ze środków Funduszu Pracy. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne i poszukujące pracy zamieszkujące teren powiatu strzelecko - drezdeneckiego. Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników szkolenia do pracy w charakterze opiekunów osób starszych. Program szkolenia powinien obejmować 150 godzin szkoleniowych (czas trwania egzaminu nie jest wliczany w czas trwania szkolenia). Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach 8.00 - 17.00, przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, maksymalnie 8 godzin dziennie. Godzina zegarowa = 45 minut zajęć + 15 minut przerwy, przerwy mogą być dostosowywane elastycznie z zachowaniem w/w proporcji..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Operator koparki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie i organizacja szkolenia grupowego pn. Operator koparki kl. III dla 5 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy ze środków Funduszu Pracy. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne i poszukujące pracy zamieszkujące teren powiatu strzelecko - drezdeneckiego. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora koparki kl. III uprawnień. Program szkolenia musi być opracowany zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie z 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001r Nr 118, poz. 1263) i ma obejmować zajęcia teoretyczne m.in. : budowę maszyn, technologię robót, silniki spalinowe, bhp oraz zajęcia praktyczne z obsługi koparki. Ilość godzin przypadająca na 1 uczestnika 202 godziny zegarowe. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach 8.00 - 17.00, przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, maksymalnie 8 godzin dziennie. Godzina zegarowa = 45 minut zajęć + 15 minut przerwy, przerwy mogą być dostosowywane elastycznie z zachowaniem w/w proporcji..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Operator wózka jezdniowego kat. II WJO.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie i organizacja szkolenia grupowego pn. Operator wózka jezdniowego kat. II WJO dla 7 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy ze środków Funduszu Pracy. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne i poszukujące pracy zamieszkujące teren powiatu strzelecko - drezdeneckiego. Celem kursu jest nabycie umiejętności i uprawnień z zakresu obsługi wózka widłowego potwierdzonych odpowiednim dokumentem . Miejsce realizacji szkolenia: powiat strzelecko - drezdenecki, powiaty ościenne lub miasto Gorzów Wlkp. Liczba godzin szkolenia 67, w tym: 48 godzin: zajęcia teoretyczne, 19 godzin: zajęcia praktyczne (czas trwania egzaminu nie jest wliczany w czas trwania szkolenia). Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, w godzinach 8.00 - 17.00, przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, maksymalnie 8 godzin dziennie. Godzina zegarowa = 45 minut zajęć + 15 minut.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie i organizacja szkolenia grupowego pn. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C dla 8 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, którym wydano prawo jazdy kat. C po 10 września 2009r., zamieszkujące teren powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, maksymalnie 8 godzin dziennie. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. Miejsce realizacji szkolenia: dopuszcza się realizację części szkolenia poza powiatem strzelecko-drezdeneckim tylko w sytuacjach uzasadnionych programem. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pełny harmonogram zajęć. Program szkolenia powinien obejmować 140 godzin szkolenia: 130 godzin - zajęcia teoretyczne, 10 godzin - zajęcia praktyczne (czas trwania egzaminu nie jest wliczany w czas trwania szkolenia). Godzina szkolenia (45 minut zajęcia edukacyjne + przerwa licząca średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania odpowiednich uprawnień i podjęcia zatrudnienia na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego. Program szkolenia musi być opracowany zgodnie z przepisami prawa, m.in. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 805 ze zm.), ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy - Prawo ruchu drogowego i obejmować: część podstawową (poznanie charakterystyki układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania, poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w tym zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom, stosowanie przepisów, poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad, bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska, uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy, umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów, umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym, świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych, umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, w sytuacjach krytycznych, umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika) oraz część specjalistyczną (szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych, umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa, umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganymi przepisami bhp i zasadami użytkowania pojazdu, poznanie i stosowanie przepisów, bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska). Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal wykładowych). Pomieszczenia do odbywania szkolenia muszą być przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia i spełniać wymogi BHP. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia na własność materiały szkoleniowe wspomagające tematykę szkolenia oraz materiały do robienia notatek (zeszyt, długopis)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.10.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Spawanie metodą MIG (131) i MAG (135).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie i organizacja szkolenia grupowego pn. Spawanie metodą MIG i MAG dla 8 osób bezrobotnych lub poszukujących pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne lub poszukujące pracy zamieszkujące teren powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, maksymalnie 8 godzin dziennie. Wymagane jest, aby zajęcia odbywały się w godzinach między 8.00 a 17.00, codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt. Miejsce realizacji szkolenia: teren powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pełny harmonogram zajęć. Program szkolenia powinien obejmować 200 godzin szkolenia (czas trwania egzaminu nie jest wliczany w czas trwania szkolenia). Godzina szkolenia - godzina zegarowa = 60 minut (45 minut zajęcia edukacyjne + przerwa licząca średnio 15 minut, długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do egzaminu końcowego, otrzymania certyfikatu zgodnego z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz podjęcie zatrudnienia na stanowisku spawacza zgodnie z nabytymi umiejętnościami. Program szkolenia musi być opracowany zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach i obejmować m.in.: procesy spawania, rysunek techniczny w spawalnictwie, techniki i technologia spawania, urządzenia i sprzęt do spawania, konstrukcje spawania. Wykonawca powinien załączyć szczegółową informację dotyczącą miejsca prowadzenia szkolenia (lokalizacja budynku i sal wykładowych). Pomieszczenia do odbywania szkolenia muszą być przystosowane do liczby osób przewidzianych do przeszkolenia i spełniać wymogi BHP. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom szkolenia na własność materiały szkoleniowe wspomagające tematykę szkolenia oraz materiały do robienia notatek (zeszyt, długopis)..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

 

 

2012-03-08 - Wyjaśniena do specyfikacji w pliku dot cz. 3

2012-03-09 - Wyjaśniena do SIWZ dot. opisu spełniania warunków w udziału w postępowaniu

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-03-07
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2012 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 1637
09 marca 2012 13:22 Emil Szurkawski - Zmiana danych dokumentu.
09 marca 2012 13:22 Emil Szurkawski - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_zapytanie_do_siwz_nr_2.jpg] do dokumentu.
08 marca 2012 14:14 Emil Szurkawski - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany