Wyniki postępowań przetargowych - archiwum

Przetarg nr DO-2020-2/AK/2010 na roboty budowlane

Strzelce Kraj., dnia 14.09.2010r.
Dotyczy postępowania: DO-2020-2/AK/2010
DO-2020-2a/AK/2010                                   
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DO-2020-2/AK/2010 na roboty budowlane
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje o:
I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
a) Zadanie częściowe nr 1: „Remont pomieszczeń biurowych w PUP Strzelce Kraj., Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj. na potrzeby utworzenia CAZ”  – została wybrana oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „INTER-ELBUD” Jan Czubieniak, ul. Walczaka 30, 66-400 Gorzów Wlkp. Cena brutto oferty: 79 358,34 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści cztery groszy).
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodna z treścią SIWZ oraz najkorzystniejsza pod względem jedynego kryterium – ceny. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 10 pkt.
b) Zadanie częściowe nr 2:  – „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Filii PUP w Drezdenku, ul. Kościuszki 42c/14, 66-530 Drezdenko” - została wybrana oferta nr 4 złożona przez P.P.H.U. „OKBUD” Mieczysław Wróbel ul. Słoneczna, 66-300 Międzyrzecz. Cena brutto oferty: 16 888,24 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery groszy).
Uzasadnienie wyboru: Oferta zgodna z treścią SIWZ oraz najkorzystniejsza pod względem jedynego kryterium – ceny. Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów- 10 pkt.
Poniższa tabela przedstawia punktację przyznaną ofertom, złożonym w postępowaniu:
Zadanie częściowe
Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Punktacja przyznana w każdym kryterium oraz punktacja łączna.
Numer
Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Punktacja
1
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno -Handlowo-Usługowe „INTER-ELBUD”
/oferta nr 2/
ul. Walczaka 30,
66-400 Gorzów Wlkp.
Cena: 10,0 pkt
Ogółem: 10 pkt
2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MEGANT Małgorzata Łubian
/oferta nr 1/
ul. Polanka 7e/15
61-131 Poznań
Odrzucona
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).             W związku z powyższym złożona oferta nie jest zgodna z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 w/w ustawy.
 
2
LIBRA Krzysztof Tutko
/oferta nr 3/
 
ul. Cmentarna 4,
66-500 Strzelce Kraj.
Cena: 9,3
 Ogółem: 9,3
2
P.P.H.U. „OKBUD” Mieczysław Wróbel
/oferta nr 4/
ul. Słoneczna ,
66-300 Międzyrzecz
Cena: 10,0
Ogółem: 10,0
  

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lutego 2012 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Emil Szurkawski
Ilość wyświetleń: 1638
16 lutego 2012 09:38 Emil Szurkawski - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany