Ogłoszenie o naborze - archiwum

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. rozwoju zawodowego-stażysty

Załącznik nr 2

do Systemu zatrudniania

pracowników na stanowiska urzędnicze

w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Strzelcach Kraj.

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalisty ds. rozwoju zawodowego – stażysty  

 

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku Poz. 1202) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. rozwoju zawodowego – stażysty  w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

 

Informacje dotyczące pracodawcy:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Aleja Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj.

tel. 095-7631140

 

Informacje dotyczące wolnego stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska: Specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta oraz powierzenie pełnienia funkcji doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego    

Liczba wolnych miejsc zatrudnienia: 1 miejsce

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Przewidywana data zatrudnienia: 13 listopada 2014r.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 1 etat, w budynku przy Alei Wolności 39 w Strzelcach Kraj.
 2. Bezpieczne warunki pracy, w budynku nie występują uciążliwe czy szkodliwe warunki pracy. Budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim między piętrami.

 3. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku.

 4. Stanowisko pracy związane z użytkowaniem sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.

 5. Stanowisko pracy związane z obsługą klienta.

 6. Praca jednozmianowa w godz. 730 – 1530 w podstawowym systemie czasu pracy.

 

Rodzaj wykonywanej pracy na w/w stanowisku:

1. Diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia.

2. Prowadzenie spraw w zakresie pomocy publicznej oraz sprawozdawczości w tym zakresie.

3. Sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy.

4. Zlecanie przeprowadzania szkoleń instytucjom szkoleniowym.

5. Kierowanie na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń.

6. Kierowanie na szkolenie indywidualne wskazane przez osobę uprawnioną.

7. Monitorowanie przebiegu szkoleń.

8.Udzielanie bezrobotnym informacji o możliwościach i zasadach sfinansowania kosztów egzaminu, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych.

9. Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji o możliwościach i zasadach udzielenia pożyczki szkoleniowej.

10.Prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń oraz upowszechnianie informacji o wskaźnikach skuteczności i efektywności.

11.Prowadzenie spraw z zakresu organizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

12.Prowadzenie spraw z zakresu finansowania kosztów studiów podyplomowych.

13. Prowadzenie spraw związanych z realizacją bonów szkoleniowych i bonów na zasiedlenie.

14. Przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki i analiz.

17. Aktualizacja treści dotyczących szkoleń oraz przygotowania zawodowego dorosłych na stronie internetowej urzędu.

18. Współpraca z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, pracownikami ds. instrumentów rynku pracy i innymi stanowiskami pracy w urzędzie.

19. Realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.

20. Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis.

21. Pełnienie funkcji doradcy klienta instytucjonalnego, do zadań którego należy stała współpraca z pracodawcą lub innym podmiotem, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy stosowane do pracodawców, w zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy, w tym:

1) Ustalanie potrzeb klienta:

 1. nawiązanie kontaktu z klientem,

 2. pozyskiwanie informacji o jego sytuacji i potrzebach, w szczególności
  o możliwościach zatrudnienia nowych pracowników (w tym w formie zatrudnienia subsydiowanego), miejscach stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych oraz
  o wymaganych od kandydatów do pracy kwalifikacjach, uprawnieniach czy umiejętnościach.

2) Informowanie o możliwej pomocy ze strony urzędu pracy – prezentowanie klientowi wszystkich form wsparcia przewidzianych ustawą, które mogą być zastosowane w jego przypadku.

3) Ustalenie z klientem warunków współpracy, w tym:

 1. częstotliwości i formy kontaktów,

 2. osób upoważnionych do stałych kontaktów,

 3. ogólnych warunków kierowania bezrobotnych do pracodawców, którzy zgłosili ofertę pracy,

 4. ustalanie z innymi pracownikami urzędu możliwości udzielenia innej pomocy oczekiwanej przez klienta (np. możliwości organizowania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, otrzymania wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeszkolenia bezrobotnych zgodnie z zamówieniem pracodawcy) i przekazywanie pracodawcy ustaleń w tym zakresie.

4) Realizowanie zadań związanych z udzielaniem klientowi pomocy:

 1. pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy,

 2. przyjmowanie ofert pracy i pomaganie klientowi w trakcie składania ofert pracy
  np. w uzupełnieniu wszystkich wymaganych przepisami informacji oraz wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości klienta,

 3. wprowadzanie ofert pracy do systemu komputerowego SyriuszStd

 4. upowszechnianie ofert pracy w CBOP oraz w inny sposób przewidziany przepisami,

 5. organizowanie dla klienta giełd pracy,

 6. zapraszanie klienta do udziału w targach pracy,

 7. ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy np. umawianie terminów spotkań.

5) Prowadzenie dokumentacji w zakresie współpracy z klientem:

 1. zakładanie karty pracodawcy,

 2. aktualizacja danych klienta,

 3. uzupełnianie karty o działania własne.

22. Pełnienie funkcji doradcy klienta indywidualnego, do zadań którego należy stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w tym:

1) Ustalanie potrzeb klienta:

 1. nawiązanie kontaktu z klientem,

 2. pozyskiwanie informacji o jego sytuacji zawodowej tj. doświadczeniu, kompetencjach, barierach uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy itp.,

 3. analizowanie zgłaszanych przez klienta potrzeb,

 4. analizowanie sytuacji na rynku pracy pod kątem potrzeb i możliwości klienta.

2) Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnego.

3) Informowanie klienta o formach pomocy, które mogą być zastosowane w przypadku bezrobotnego (z uwzględnieniem ustalonego dla niego profilu pomocy) lub poszukującego pracy.

4) Ustalenie warunków współpracy z klientem:

 1. ustalenie wspólnie z klientem zasad współpracy,

 2. w przypadku bezrobotnego obowiązkowe przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (fakultatywne w przypadku poszukującego pracy),

 3. badanie możliwości realizacji form pomocy odpowiadających potrzebom klienta,

 4. ustalanie z innymi pracownikami urzędu pracy lub pracownikami innych instytucji terminów udzielenia klientowi pomocy.

5) Realizacja zadań związanych z udzieleniem klientowi pomocy:

 1. wykonywanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach współpracy z klientem,

 2. kierowanie klienta do odpowiednich pracowników urzędu pracy lub innych instytucji w przypadku konieczności udzielenia specjalistycznej pomocy,

 3. bieżące monitorowanie przebiegu Indywidualnego Planu Działania oraz dokonywanie potrzebnych zmian w celu skutecznej pomocy klientowi w wejściu lub powrocie na rynek pracy,

 4. przedstawianie osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz wydawanie skierowań do pracy.

6) Aktualizacja informacji w karcie rejestracyjnej:

 1. odnotowywanie działań własnych,

 2. dokumentowanie działań klienta,

 3. odnotowywanie zmian dotyczących wcześniej ustalonych z klientem zasad współpracy, Indywidualnego Planu Działania lub kolejno ustalanych profili pomocy klienta.

7) Świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie.

8) Współpraca z Kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej w zakresie możliwości finansowania poszczególnych form aktywizacji zawodowej i stopnia zaangażowania i wykorzystania środków finansowych na poszczególne formy.


Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym  do wykonywania zadań.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Wykształcenie wyższe.

 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 5. Nieposzlakowana opinia.

 6. Znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 7. Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 8. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

 9. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. Umiejętność planowania i organizowania pracy.

 2. Umiejętność współpracy, komunikatywność.

 3. Odpowiedzialność, decyzyjność, elastyczność i uczciwość.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych we wrześniu 2014r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: powyżej 6%

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy) – wzór w załączeniu,

 • dokumenty poświadczające wykształcenie,

 • zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,

 • świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż zawodowy, w tym również zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia),

 • w przypadku posiadania orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności – kserokopia orzeczenia,

 • oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe” (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę),

 • oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku Poz. 1202)”,

 • oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

 • oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie”.

 

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz listu motywacyjnego i kwestionariusza osobowego – oryginały). List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 06 listopada 2014r. (włącznie) osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 pokój nr 25 lub drogą pocztową na adres jw. (liczy się data wpływu do PUP),  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. rozwoju zawodowego – stażysty”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP (http://bip.pup.strzelcek.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj., Al. Wolności 39.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu dnia 27 października 2014r.

 

W dniu 07 listopada 2014r. nastąpi komisyjne otwarcie złożonych ofert. Informacje o kandydatach, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu oraz o kandydatach, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze będą udzielane dnia 07 listopada 2014r. w godz. 13.00 – 15.00 w siedzibie
PUP w Strzelcach Kraj. przy Alei Wolności 39 I piętro pokój nr 28. Kandydaci są zobowiązani zgłosić się osobiście do urzędu w celu zasięgnięcia w/w informacji.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 10 listopada 2014r.

W przypadku nie odebrania dokumentów aplikacyjnych w wyznaczonym terminie, dokumenty te przechowywane są w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru, a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.

 

                                                                                                            DYREKTOR URZĘDU

Strzelce Kraj., dn. 27 października 2014r.                                           mgr Marlena Płotecka

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27-10-2014
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2014 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1196
27 października 2014 12:35 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
27 października 2014 12:33 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [oswiadczenia_komplet.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
27 października 2014 12:33 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany