Ogłoszenie o naborze - archiwum

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. ewidencji, świadczeń i informacji

 

Załącznik nr 2
do Systemu zatrudniania
pracowników na stanowiska urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Strzelcach Kraj.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Referenta ds. ewidencji, świadczeń i informacji

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku Poz. 1202) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. ewidencji, świadczeń i informacji na Samodzielnym Stanowisku ds. Ewidencji, Świadczeń i Informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.


Informacje dotyczące pracodawcy:
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
Aleja Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj.
tel. 095-7631140


Informacje dotyczące wolnego stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska: Referent ds. ewidencji, świadczeń i informacji
Liczba wolnych miejsc zatrudnienia: 1 miejsce
Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Przewidywana data zatrudnienia: 01 sierpnia 2015r.


Warunki pracy na danym stanowisku:
1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 1 etat, w budynku przy Alei Wolności 39 w Strzelcach Kraj.
2. Bezpieczne warunki pracy, w budynku nie występują uciążliwe czy szkodliwe warunki pracy. Budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim między piętrami.
3. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
4. Stanowisko pracy związane z użytkowaniem sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.
5. Stanowisko pracy związane z obsługą klienta.
6. Praca jednozmianowa w godz. 730 – 1530 w podstawowym systemie czasu pracy.


Rodzaj wykonywanej pracy na w/w stanowisku:
1. Rejestracja osób bezrobotnych, poszukujących pracy, osób spełniających warunki do świadczenia przedemerytalnego.
2. Prowadzenie ewidencji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz kompletowanie stosownych dokumentów.
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia.
4. Wykonywanie zadań określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym, powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i innych przepisach w zakresie dotyczącym bezrobotnych i członków ich rodzin.
5. Udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów itp.
6. Udzielanie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy.
7. Wykonywanie wydruków komputerowych dla potrzeb analizy i oceny.
8. Wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych o:
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz o utracie statusu bezrobotnego,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów.
9. Przygotowywanie decyzji administracyjnych o:
a) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy,
b) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy.
10. Potwierdzanie prawidłowości merytorycznej wydatków strukturalnych oraz ich kwalifikowanie do odpowiednich kodów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi podanymi w odrębnych zarządzeniach Dyrektora Urzędu.
11. Obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe przekazywanie PIT-11 za osoby bezrobotne do właściwego Urzędu Skarbowego.
12. Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych.


Niezbędne wymagania:
1. Obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zadań.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Wykształcenie średnie oraz 1 rok stażu pracy na stanowisku związanym
z ewidencją osób bezrobotnych oraz wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
7. Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
8. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu.
9. Obsługa programu SyriuszSTD i PSZ.eDok.


Dodatkowe wymagania:
1. Umiejętność planowania i organizowania pracy.
2. Umiejętność współpracy, komunikatywność.
3. Odpowiedzialność, decyzyjność, elastyczność i uczciwość.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2015r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: powyżej 6%


Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy) – wzór w załączeniu,
- dokumenty poświadczające wykształcenie,
- zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,
- świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż zawodowy, w tym również zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia),
- w przypadku posiadania orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności – kserokopia orzeczenia,
- oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe” (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę),
- oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku Poz. 1202)”,
- oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”
- oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie”.

 

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz listu motywacyjnego i kwestionariusza osobowego – oryginały). List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 17 lipca 2015r. (włącznie) osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 pokój nr 25 lub drogą pocztową na adres jw. (liczy się data wpływu do PUP), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. ewidencji, świadczeń i informacji”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP (http://bip.pup.strzelcek.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj., Al. Wolności 39.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu dnia 07 lipca 2015r.


W dniu 20 lipca 2015r. nastąpi komisyjne otwarcie złożonych ofert. Informacje o kandydatach, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu oraz o kandydatach, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze będą udzielane dnia 20 lipca 2015r. w godz. 13.00 – 15.00 w siedzibie PUP w Strzelcach Kraj. przy Alei Wolności 39 I piętro pokój nr 28. Kandydaci są zobowiązani zgłosić się osobiście do urzędu w celu zasięgnięcia w/w informacji.
Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 23 lipca 2015r.
W przypadku nie odebrania dokumentów aplikacyjnych w wyznaczonym terminie, dokumenty te przechowywane są w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru, a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.


DYREKTOR PUP

/-/mgr Marlena Płotecka

Strzelce Kraj., dn. 07 lipca 2015r.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07-07-2015
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2015 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 1073
07 lipca 2015 15:15 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
07 lipca 2015 15:15 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [oswiadczenia_komplet.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 lipca 2015 15:14 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany