Ogłoszenie o naborze - archiwum

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. programów-stażysty

 

Załącznik nr 2

do Systemu zatrudniania

pracowników na stanowiska urzędnicze

w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Strzelcach Kraj.

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Specjalisty ds. programów – stażysty  

 

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku Poz. 1202) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. programów – stażysty  na Samodzielnym Stanowisku ds. Projektów i Programów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

 

Informacje dotyczące pracodawcy:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Aleja Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj.

tel. 095-7631140

 

Informacje dotyczące wolnego stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska: Specjalista ds. programów – stażysta oraz powierzenie pełnienia funkcji doradcy klienta instytucjonalnego    

Liczba wolnych miejsc zatrudnienia: 1 miejsce

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Przewidywana data zatrudnienia: 01 sierpnia 2015r.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

1.         Praca w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 1 etat, w budynku przy Alei Wolności 39
w Strzelcach Kraj.

2.         Bezpieczne warunki pracy, w budynku nie występują uciążliwe czy szkodliwe warunki pracy. Budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim między piętrami.

3.         Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku.

4.         Stanowisko pracy związane z użytkowaniem sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.

5.         Praca jednozmianowa w godz. 730 – 1530 w podstawowym systemie czasu pracy.


Rodzaj wykonywanej pracy na w/w stanowisku:

1.       Inicjowanie działań Powiatowego Urzędu Pracy w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na programy i projekty związane z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia oraz aktywizacją zawodową osób bezrobotnych.

2.       Zapoznawanie się z procedurami wdrażania projektów w ramach EFS oraz Rezerw MPiPS, konstruowanie wniosków o dofinansowanie projektów.

3.       Monitoring ogłaszanych konkursów o dofinansowanie z funduszy unijnych projektów związanych z promocją zatrudnienia.

4.       Przygotowywanie sprawozdań, informacji i opracowań dotyczących realizacji projektów.

5.       Rozliczanie poszczególnych form wsparcia pod względem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym.

6.       Gromadzenie danych niezbędnych do prowadzenia Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA, SL2014 oraz LSI2020.

7.       Gromadzenie informacji statystycznej o sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem struktury zawodowej osób poszukujących pracy oraz ofert pracy według zawodów (zawody deficytowe i nadwyżkowe).

8.       Gromadzenie informacji o możliwościach pozyskania źródeł finansowania projektów (innych niż EFS).

9.       Rozpoznawanie możliwości kształcenia zawodowego na lokalnym rynku pracy.

10.    Organizowanie działań promocyjnych o EFS.

11.    Podejmowanie współpracy w zakresie badania sytuacji na lokalnym rynku pracy
w oparciu o metody analizy statystycznej i ekonometrycznej.

12.    Ocenianie efektów realizowanych aktywnych programów rynku pracy.

13.    Monitorowanie rezultatów projektów realizowanych w ramach EFS oraz Rezerw Ministra.

14. Pełnienie funkcji doradcy klienta instytucjonalnego, do zadań którego należy stała współpraca z pracodawcą lub innym podmiotem, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy stosowane do pracodawców, w zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji
i instytucjach rynku pracy, w tym:

1) Ustalanie potrzeb klienta:

a)       nawiązanie kontaktu z klientem,

b)       pozyskiwanie informacji o jego sytuacji i potrzebach, w szczególności o możliwościach zatrudnienia nowych pracowników (w tym w formie zatrudnienia subsydiowanego), miejscach stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych oraz o wymaganych od kandydatów do pracy kwalifikacjach, uprawnieniach czy umiejętnościach.

2) Informowanie o możliwej pomocy ze strony urzędu pracy – prezentowanie klientowi wszystkich form wsparcia przewidzianych ustawą, które mogą być zastosowane w jego przypadku.

3) Ustalenie z klientem warunków współpracy, w tym:

a)       częstotliwości i formy kontaktów,

b)       osób upoważnionych do stałych kontaktów,

c)       ogólnych warunków kierowania bezrobotnych do pracodawców, którzy zgłosili ofertę pracy,

d)       ustalanie z innymi pracownikami urzędu możliwości udzielenia innej pomocy oczekiwanej przez klienta (np. możliwości organizowania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, otrzymania wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeszkolenia bezrobotnych zgodnie z zamówieniem pracodawcy) i przekazywanie pracodawcy ustaleń w tym zakresie.

4) Realizowanie zadań związanych z udzielaniem klientowi pomocy:

a)       pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy,

b)       przyjmowanie ofert pracy i pomaganie klientowi w trakcie składania ofert pracy np. w uzupełnieniu wszystkich wymaganych przepisami informacji oraz wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości klienta,

c)       wprowadzanie ofert pracy do systemu komputerowego SyriuszStd,

d)       upowszechnianie ofert pracy w CBOP oraz w inny sposób przewidziany przepisami,

e)       organizowanie dla klienta giełd pracy,

f)        zapraszanie klienta do udziału w targach pracy,

g)       ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy np. umawianie terminów spotkań.

5) Prowadzenie dokumentacji w zakresie współpracy z klientem:

a)       zakładanie karty pracodawcy,

b)       aktualizacja danych klienta,

c)       uzupełnianie karty o działania własne.


Niezbędne wymagania:

1.         Obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającymdo wykonywania zadań.

2.         Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3.         Wykształcenie średnie oraz 1 rok stażu pracy na stanowisku związanym z przygotowywaniem, realizacją i ocenianiem realizacji programów rynku pracy.

4.         Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.         Nieposzlakowana opinia.

6.         Znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

7.         Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

8.         Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu.

9.         Obsługa programu SyriuszSTD i PSZ.eDok.

 

Dodatkowe wymagania:

1.       Umiejętność planowania i organizowania pracy.

2.       Umiejętność współpracy, komunikatywność.

3.       Odpowiedzialność, decyzyjność, elastyczność i uczciwość.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2015r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: powyżej 6%


Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny,

-          kwestionariusz osobowy ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy) – wzór w załączeniu,

-          dokumenty poświadczające wykształcenie,

-          zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,

-          świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż zawodowy, w tym również zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia),

-          w przypadku posiadania orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności – kserokopia orzeczenia,

-          oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe” (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę),

-          oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku Poz. 1202)”,

-          oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

-          oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie”.

 

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz listu motywacyjnego i kwestionariusza osobowego – oryginały). List motywacyjny, kwestionariusz osobowyoraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 17 lipca 2015r. (włącznie) osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 pokój nr 25 lub drogą pocztową na adres jw. (liczy się data wpływu do PUP), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. programów – stażysty”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP (http://bip.pup.strzelcek.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Strzelcach Kraj., Al. Wolności 39.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu dnia 07 lipca 2015r.

 

W dniu 20 lipca 2015r. nastąpi komisyjne otwarcie złożonych ofert. Informacje o kandydatach, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu oraz o kandydatach, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze będą udzielane dnia 20 lipca 2015r. w godz. 13.00 – 15.00 w siedzibie PUP w Strzelcach Kraj. przy Alei Wolności 39 I piętro pokój nr 28. Kandydaci są zobowiązani zgłosić się osobiście do urzędu w celu zasięgnięcia w/w informacji.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 23 lipca 2015r.

W przypadku nie odebrania dokumentów aplikacyjnych w wyznaczonym terminie, dokumenty te przechowywane są w Dziale Organizacyjno – Administracyjnymprzez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru, a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.

 

DYREKTOR PUP

/-/mgr Marlena Płotecka

 

Strzelce Kraj., dn. 07 lipca 2015r.                                                                      

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07-07-2015
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lipca 2015 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 977
07 lipca 2015 15:29 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
07 lipca 2015 15:29 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [oswiadczenia_komplet.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
07 lipca 2015 15:28 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany