Ogłoszenie o naborze - archiwum

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. rozwoju zawodowego-stażysty

 

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku Poz. 1202 z późn. zm.) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. rozwoju zawodowego – stażysty  w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

 

Informacje dotyczące pracodawcy:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Aleja Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj.

tel. 095-7631140

 

Informacje dotyczące wolnego stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska: Specjalista ds. rozwoju zawodowego – stażysta oraz powierzenie pełnienia funkcji doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego    

Liczba wolnych miejsc zatrudnienia: 1 miejsce

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Przewidywana data zatrudnienia: 17 marca 2016r.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 1 etat, w budynku przy Alei Wolności 39 w Strzelcach Kraj.
 2. Bezpieczne warunki pracy, w budynku nie występują uciążliwe czy szkodliwe warunki pracy. Budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim między piętrami.
 3. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 4. Stanowisko pracy związane z użytkowaniem sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.
 5. Stanowisko pracy związane z obsługą klienta.
 6. Praca jednozmianowa w godz. 730 – 1530 w podstawowym systemie czasu pracy.

 

Rodzaj wykonywanej pracy na w/w stanowisku:

1. Diagnozowanie zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia.

2. Prowadzenie spraw w zakresie pomocy publicznej oraz sprawozdawczości w tym zakresie.

3. Sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy.

4. Zlecanie przeprowadzania szkoleń instytucjom szkoleniowym.

5. Kierowanie na szkolenia grupowe zgodnie z planem szkoleń.

6. Kierowanie na szkolenie indywidualne wskazane przez osobę uprawnioną.

7. Monitorowanie przebiegu szkoleń.

8.Udzielanie bezrobotnym informacji o możliwościach i zasadach sfinansowania kosztów egzaminu, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych.

9. Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy informacji o możliwościach i zasadach udzielenia pożyczki szkoleniowej.

10.Prowadzenie analiz skuteczności i efektywności szkoleń oraz upowszechnianie informacji o wskaźnikach skuteczności i efektywności.

11.Prowadzenie spraw z zakresu organizacji przygotowania zawodowego dorosłych.

12.Prowadzenie spraw z zakresu finansowania kosztów studiów podyplomowych.

13. Prowadzenie spraw związanych z realizacją bonów szkoleniowych i bonów na zasiedlenie.

14. Przygotowywanie informacji dla potrzeb statystyki i analiz.

17. Aktualizacja treści dotyczących szkoleń oraz przygotowania zawodowego dorosłych na stronie internetowej urzędu.

18. Współpraca z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, pracownikami ds. instrumentów rynku pracy i innymi stanowiskami pracy w urzędzie.

19. Realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym.

20. Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis.

 

21. Pełnienie funkcji doradcy klienta instytucjonalnego, do zadań którego należy stała współpraca z pracodawcą lub innym podmiotem, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy stosowane do pracodawców, w zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji
i instytucjach rynku pracy, w tym:

1) Ustalanie potrzeb klienta:

a)      nawiązanie kontaktu z klientem,

b)      pozyskiwanie informacji o jego sytuacji i potrzebach, w szczególności o możliwościach zatrudnienia nowych pracowników (w tym w formie zatrudnienia subsydiowanego), miejscach stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych oraz o wymaganych od kandydatów do pracy kwalifikacjach, uprawnieniach czy umiejętnościach.

2) Informowanie o możliwej pomocy ze strony urzędu pracy – prezentowanie klientowi wszystkich form wsparcia przewidzianych ustawą, które mogą być zastosowane w jego przypadku.

3) Ustalenie z klientem warunków współpracy, w tym:

a)      częstotliwości i formy kontaktów,

b)      osób upoważnionych do stałych kontaktów,

c)      ogólnych warunków kierowania bezrobotnych do pracodawców, którzy zgłosili ofertę pracy,

d)     ustalanie z innymi pracownikami urzędu możliwości udzielenia innej pomocy oczekiwanej przez klienta (np. możliwości organizowania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, otrzymania wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeszkolenia bezrobotnych zgodnie z zamówieniem pracodawcy) i przekazywanie pracodawcy ustaleń w tym zakresie.

4) Realizowanie zadań związanych z udzielaniem klientowi pomocy:

a)      pozyskiwanie ofert pracy w ramach pośrednictwa pracy,

b)      przyjmowanie ofert pracy i pomaganie klientowi w trakcie składania ofert pracy np. w uzupełnieniu wszystkich wymaganych przepisami informacji oraz wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości klienta,

c)      wprowadzanie ofert pracy do systemu komputerowego SyriuszStd

d)     upowszechnianie ofert pracy w CBOP oraz w inny sposób przewidziany przepisami,

e)      organizowanie dla klienta giełd pracy,

f)       zapraszanie klienta do udziału w targach pracy,

g)      ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy np. umawianie terminów spotkań.

5) Prowadzenie dokumentacji w zakresie współpracy z klientem:

a)      zakładanie karty pracodawcy,

b)      aktualizacja danych klienta,

c)       uzupełnianie karty o działania własne.

 

22. Pełnienie funkcji doradcy klienta indywidualnego, do zadań którego należy stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w tym:

1) Ustalanie potrzeb klienta:

a)      nawiązanie kontaktu z klientem,

b)      pozyskiwanie informacji o jego sytuacji zawodowej tj. doświadczeniu, kompetencjach, barierach uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy itp.,

c)      analizowanie zgłaszanych przez klienta potrzeb,

d)     analizowanie sytuacji na rynku pracy pod kątem potrzeb i możliwości klienta.

2) Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnego.

3) Informowanie klienta o formach pomocy, które mogą być zastosowane w przypadku bezrobotnego (z uwzględnieniem ustalonego dla niego profilu pomocy) lub poszukującego pracy.

4) Ustalenie warunków współpracy z klientem:

a)      ustalenie wspólnie z klientem zasad współpracy,

b)      w przypadku bezrobotnego obowiązkowe przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (fakultatywne w przypadku poszukującego pracy),

c)      badanie możliwości realizacji form pomocy odpowiadających potrzebom klienta,

d)     ustalanie z innymi pracownikami urzędu pracy lub pracownikami innych instytucji terminów udzielenia klientowi pomocy.

5) Realizacja zadań związanych z udzieleniem klientowi pomocy:

a)      wykonywanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach współpracy z klientem,

b)      kierowanie klienta do odpowiednich pracowników urzędu pracy lub innych instytucji w przypadku konieczności udzielenia specjalistycznej pomocy,

c)      bieżące monitorowanie przebiegu Indywidualnego Planu Działania oraz dokonywanie potrzebnych zmian w celu skutecznej pomocy klientowi w wejściu lub powrocie na rynek pracy,

d)     przedstawianie osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz wydawanie skierowań do pracy.

6) Aktualizacja informacji w karcie rejestracyjnej:

a)      odnotowywanie działań własnych,

b)      dokumentowanie działań klienta,

c)      odnotowywanie zmian dotyczących wcześniej ustalonych z klientem zasad współpracy, Indywidualnego Planu Działania lub kolejno ustalanych profili pomocy klienta.

7) Świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie.

8) Współpraca z Kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej w zakresie możliwości finansowania poszczególnych form aktywizacji zawodowej i stopnia zaangażowania
i wykorzystania środków finansowych na poszczególne formy.


Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zadań.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 7. Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 8. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.
 9. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. Umiejętność planowania i organizowania pracy.
 2. Umiejętność współpracy, komunikatywność.
 3. Odpowiedzialność, decyzyjność, elastyczność i uczciwość.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2016r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: powyżej 6%

 

Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny,

-          kwestionariusz osobowy ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy) – wzór w załączeniu,

-          dokumenty poświadczające wykształcenie,

-          zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,

-          świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż zawodowy, w tym również zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia),

-          w przypadku posiadania orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności – kserokopia orzeczenia,

-          oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe”  (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę),

-          oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. Poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku Poz. 1202)”,

-          oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

-          oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie”.

 

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz listu motywacyjnego i kwestionariusza osobowego – oryginały). List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 11 marca 2016r. (włącznie) osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 pokój nr 25 lub drogą pocztową na adres jw. (liczy się data wpływu do PUP), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze  specjalisty ds. rozwoju zawodowego – stażysty”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP (http://bip.pup.strzelcek.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Strzelcach Kraj., Al. Wolności 39.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu dnia 29 lutego 2016r.

 

W dniu 14 marca 2016r. nastąpi komisyjne otwarcie złożonych ofert. Informacje o kandydatach, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu oraz o kandydatach, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze będą udzielane dnia 14 marca 2016r. w godz. 14.00 – 15.15 w siedzibie PUP w Strzelcach Kraj. przy Alei Wolności 39 I piętro pokój nr 28. Kandydaci są zobowiązani zgłosić się osobiście do urzędu w celu zasięgnięcia w/w informacji.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 16 marca 2016r.

W przypadku nie odebrania dokumentów aplikacyjnych w wyznaczonym terminie, dokumenty te przechowywane są w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru, a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.

 

 DYREKTOR URZĘDU

/-/mgr Marlena Płotecka

 

Strzelce Kraj., dn. 29 lutego 2016r.                                                            

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29-02-2016
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lutego 2016 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 637
29 lutego 2016 14:45 Monika Kowalik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 lutego 2016 14:42 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
29 lutego 2016 14:42 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [oswiadczenia_komplet.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany