Ogłoszenie o naborze - archiwum

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Doradcy zawodowego

Załącznik nr 2

do Systemu zatrudniania

pracowników na stanowiska urzędnicze

w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Strzelcach Kraj.

 

 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Doradcy zawodowego  


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku Poz. 902) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Doradcy zawodowego w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.

 

Informacje dotyczące pracodawcy:

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Aleja Wolności 39 66-500 Strzelce Kraj.

tel. 095-7631140

 

Informacje dotyczące wolnego stanowiska urzędniczego:

Nazwa stanowiska: Doradca zawodowy oraz powierzenie pełnienia funkcji doradcy klienta indywidualnego

Liczba wolnych miejsc zatrudnienia: 1 miejsce

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Przewidywana data zatrudnienia: 09 stycznia 2017r.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 1 etat, w budynku przy Alei Wolności 39 w Strzelcach Kraj.
 2. Bezpieczne warunki pracy, w budynku nie występują uciążliwe czy szkodliwe warunki pracy. Budynek nie jest wyposażony w windę, co uniemożliwia poruszanie się wózkiem inwalidzkim między piętrami.
 3. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 4. Stanowisko pracy związane z użytkowaniem sprzętu biurowego: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów.
 5. Stanowisko pracy związane z obsługą klienta.
 6. Praca jednozmianowa w godz. 730 – 1530 w podstawowym systemie czasu pracy.

 

Rodzaj wykonywanej pracy na w/w stanowisku:

1. Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pomocy ułatwiającej zmianę kwalifikacji polegającej w szczególności na:

1)          udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnienia,

2)          udzielaniu porad w formie indywidualnej z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych, mających na celu rozwiązanie problemu zawodowego osoby zgłaszającej potrzebę pomocy,

3)          kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo o kierunku szkolenia,

4)          inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy, polegających na bezpośrednim kontakcie z osobami, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy,

5)          opracowywanie informacji zawodowej oraz udostępnianie zasobów informacji zawodowych w siedzibie urzędu do samodzielnego zapoznania,

6)          prowadzeniu informacji grupowej w ramach spotkań informacyjnych w celu przedstawienia informacji zawodowej lub informacji indywidualnej.

2. Udzielanie pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, polegającej w szczególności na:

1)      udzielaniu pracodawcy informacji o możliwościach, sposobie i formie pomocy, jaką pracodawca może uzyskać w urzędzie pracy w zakresie doboru kandydatów do pracy,

2)      określeniu wymagań niezbędnych i wymagań pożądanych dla pracownika na stanowisku zgłoszonym w ofercie pracy, w szczególności kwalifikacji, umiejętności
i predyspozycji psychofizycznych,

3)      doborze kandydatów spośród bezrobotnych lub poszukujących pracy, wytypowanych przez pośrednika pracy na zgłoszone w ofercie pracy stanowiska pracy.

3. Odnotowywanie w kartach rejestracyjnych bezrobotnych lub poszukujących pracy informacji o udziale w poradzie grupowej.

4. Odnotowywanie w kartach pracodawców informacji o pomocy w doborze kandydatów do pracy.

5. Gromadzenie informacji dla potrzeb statystyki i analiz.

6. Współpraca z pośrednikami pracy, pracownikami ds. instrumentów rynku pracy i innymi stanowiskami pracy w urzędzie.

7. Potwierdzanie prawidłowości merytorycznej wydatków strukturalnych oraz ich kwalifikowanie do odpowiednich kodów zgodnie z  obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi podanymi w odrębnych zarządzeniach Dyrektora Urzędu.

8. Wykonywanie czynności w zakresie świadczenia usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w odniesieniu do projektów systemowych i konkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

9. Aktualizacja treści dotyczących usług poradnictwa zawodowego na stronie internetowej urzędu.

 

10. Pełnienie funkcji doradcy klienta indywidualnego, do zadań którego należy stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy, w tym:

1) Ustalanie potrzeb klienta:

a)      nawiązanie kontaktu z klientem,

b)      pozyskiwanie informacji o jego sytuacji zawodowej tj. doświadczeniu, kompetencjach, barierach uniemożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy itp.,

c)      analizowanie zgłaszanych przez klienta potrzeb,

d)     analizowanie sytuacji na rynku pracy pod kątem potrzeb i możliwości klienta.

2) Ustalanie profilu pomocy dla bezrobotnego.

3) Informowanie klienta o formach pomocy, które mogą być zastosowane w przypadku bezrobotnego (z uwzględnieniem ustalonego dla niego profilu pomocy) lub poszukującego pracy.

4) Ustalenie warunków współpracy z klientem:

a)      ustalenie wspólnie z klientem zasad współpracy,

b)      w przypadku bezrobotnego obowiązkowe przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (fakultatywne w przypadku poszukującego pracy),

c)      badanie możliwości realizacji form pomocy odpowiadających potrzebom klienta,

d)     ustalanie z innymi pracownikami urzędu pracy lub pracownikami innych instytucji terminów udzielenia klientowi pomocy.

5) Realizacja zadań związanych z udzieleniem klientowi pomocy:

a)      wykonywanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach współpracy z klientem,

b)      kierowanie klienta do odpowiednich pracowników urzędu pracy lub innych instytucji w przypadku konieczności udzielenia specjalistycznej pomocy,

c)      bieżące monitorowanie przebiegu Indywidualnego Planu Działania oraz dokonywanie potrzebnych zmian w celu skutecznej pomocy klientowi w wejściu lub powrocie na rynek pracy,

d)     przedstawianie osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz wydawanie skierowań do pracy.

6) Aktualizacja informacji w karcie rejestracyjnej:

a)      odnotowywanie działań własnych,

b)      dokumentowanie działań klienta,

c)      odnotowywanie zmian dotyczących wcześniej ustalonych z klientem zasad współpracy, Indywidualnego Planu Działania lub kolejno ustalanych profili pomocy klienta.

7) Świadczenie podstawowych usług rynku pracy w formie indywidualnej oraz ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie.

8) Współpraca z Kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej w zakresie możliwości finansowania poszczególnych form aktywizacji zawodowej i stopnia zaangażowania
i wykorzystania środków finansowych na poszczególne formy.


Niezbędne wymagania:

 1. Obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zadań.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 4. Co najmniej 2 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego w zakresie poradnictwa zawodowego.
 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 8. Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 9. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu.
 10. Obsługa programu SyriuszSTD oraz PSZ.eDok


Dodatkowe wymagania:

 1. Umiejętność planowania i organizowania pracy.
 2. Umiejętność współpracy, komunikatywność.
 3. Odpowiedzialność, decyzyjność, elastyczność i uczciwość.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2016r. w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: powyżej 6%

 

Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny,

-          kwestionariusz osobowy ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane stanowiska pracy) – wzór w załączeniu,

-          dokumenty poświadczające wykształcenie,

-          zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,

-          świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż zawodowy, w tym również zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia),

-          w przypadku posiadania orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności – kserokopia orzeczenia,

-          oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe” (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę),

-          oświadczenie kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 roku poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 902)”,

-          oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

-          oświadczenie kandydata o treści: „Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie”.

 

Dokumenty należy składać w postaci kserokopii (oprócz listu motywacyjnego i kwestionariusza osobowego – oryginały). List motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2016r. (włącznie) osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 pokój nr 25 lub drogą pocztową na adres jw. (liczy się data wpływu do PUP),  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze doradcy zawodowego”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP (http://bip.pup.strzelcek.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Strzelcach Kraj., Al. Wolności 39.

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w BIP-ie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu dnia  20 grudnia 2016r.

 

W dniu 02 stycznia 2017r. nastąpi komisyjne otwarcie złożonych ofert. Informacje o kandydatach, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu konkursu oraz o kandydatach, którzy nie spełnili wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze będą udzielane dnia 02 stycznia 2017r. w godz. 14.00 – 15.30 w siedzibie
PUP w Strzelcach Kraj. przy Alei Wolności 39 I piętro pokój nr 28. Kandydaci są zobowiązani zgłosić się osobiście do urzędu w celu zasięgnięcia w/w informacji.

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 04 stycznia 2017r.

W przypadku nie odebrania dokumentów aplikacyjnych w wyznaczonym terminie, dokumenty te przechowywane są w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru, a po upływie tego terminu komisyjnie niszczone.


                                                                                                                         DYREKTOR PUP

Strzelce Kraj., dn. 20 grudnia 2016r.                                                               /-/mgr Marlena Płotecka

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20-12-2016
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2016 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 527
20 grudnia 2016 14:43 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
20 grudnia 2016 14:42 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [oswiadczenia_komplet.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 grudnia 2016 14:42 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany