Zaproszenia do składania ofert - archiwum

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczące remontu WC na parterze budynku PUP Strzelce Kraj. przy Alei Wolności 39

DO.2140.2.2014.M.Kap.

            Strzelce Kraj., dnia 26.05.2014 r.

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Zamawiający

Zamawiający

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Adres

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

REGON

211027381

NIP

599-25-92-376

Osoba upoważniona do kontaktów

Marek Kapiczak

Telefon

(95) 763 16 61, 728 414 730

Faks

(95) 763 72 16

e-mail

m.kapiczak@pupstrzelcekraj.grt.pl

Strona www

https://bip.pup.strzelcek.pl

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest remont WC na parterze budynku PUP Strzelce Kraj. przy Alei Wolności 39. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym dołączonym do zapytania cenowego.

W załączeniu książka przedmiarów, na podstawie której należy oszacować wartość robót.

Na wykonane prace remontowe należy udzielić dwuletniej gwarancji.

 

Możliwość wizji lokalnej w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Termin należy uzgodnić telefonicznie z:

1)      Panem Markiem Kapiczak – Inspektorem powiatowym –
tel. (95) 763 16 61 lub 728 414 730

2)      Panią Moniką Kowalik – Kierownikiem Działu Organ.-Admin. – tel. (95)763 72 18 lub 509 359 661,

Termin wykonania

Lipiec – sierpień 2014 rok.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie dokładnego terminu wykonania prac remontowych.

Miejsce wykonania zamówienia

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj., Al. Wolności 39

Kod CPV

45400000-1

 

Oferta

Wymagana zawartość oferty

Oferent składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące

dokumenty:

1)      formularz ofertowy wg załączonego wzoru – zał. nr 1

2)      parafowany wzór umowy – zał. nr 2

3)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

Ofertę należy złożyć w zamknietej kopercie, na której powinien widnieć napis: „Oferta cenowa wykonania prac remontowych obejmujących remont WC na parterze budynku PUP Strzelce Kraj. przy Alei Wolności 39 w Strzelcach Kraj.” wraz z adnotacją. Oferty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., w sekretariacie – pokój nr 25 (I piętro), w dniach i godzinach urzędowania Powiatowego Urzędu Pracy, najpóźniej w terminie do dnia 30.05.2014 r. do godziny 1500. Godziny pracy sekretariatu: 730 do 1530.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda oferta zostanie opatrzona: dokładnym terminem przyjęcia tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której oferta została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku niedołączenia do oferty żądanych dokumentów lub oświadczeń.

Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

Sposób obliczenia ceny

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 30.05.2014 r. do godz. 1500.

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres Powiatowy Urząd Pracy
    Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

Warunki dodatkowe

Nie dotyczy

Załączniki:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Wzór umowy

Nr 3 – Książka przedmiarów

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.05.2014
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2014 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 1063
21 maja 2014 13:37 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__ksiazka_przedmiarow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 maja 2014 13:37 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 maja 2014 13:37 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1__formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany