Zaproszenia do składania ofert - archiwum

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczące dostawy sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

DO.0420.2.2014.M.Kap.

            Strzelce Kraj., dnia 02.06.2014 r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Zamawiający

Zamawiający

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Adres

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

REGON

211027381

NIP

599-25-92-376

Osoba upoważniona do kontaktów

Pytania należy kierować w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych ustawowo) w godz. od 7:30 do 15:30

 

Marek Kapiczak

tel.: (95) 763 16 61 lub 728 414 730

faks: (95) 763 72 16

e-mail: m.kapiczak@pupstrzelcekraj.grt.pl

 

Emil Szurkawski – w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

tel.: (95) 763 72 22 lub 508 266 646

faks: (95) 763 72 16

Telefon

(95) 763 16 61, 728 414 730

Faks

(95) 763 72 16

e-mail

m.kapiczak@pupstrzelcekraj.grt.pl

Strona www

https://bip.pup.strzelcek.pl

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

Informacje ogólne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części w załączniku nr 1 do zapytania.

Termin wykonania

Czerwiec - lipiec

Miejsce wykonania zamówienia

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj., Al. Wolności 39

Kod CPV

CPV 30.23.13.00-0 monitory ekranowe

CPV 30.21.33.00-8 komputer biurkowy

CPV 30.23.72.80-5 akcesoria zasilające

CPV 30.23.21.10-8 drukarki laserowe

CPV 30.21.31.00-6 komputery przenośne

 

Oferta

Wymagana zawartość oferty

Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu ofertowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

Informacja o oferowanym produkcie, musi określać dokładne parametry/cechy oferowanego produktu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz musi być sporządzona na formularzu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania, w zależności od części, na którą Wykonawca będzie składał swoją ofertę.

Do oferty należy dołączyć zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 4  do zapytania.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Do oferty należy dołączyć dokument lub dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o ile uprawnienie to nie wynika z treści innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6, do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,  w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Ofertę należy złożyć w zamknietej kopercie, na której powinien widnieć napis: „Oferta cenowa na dostawę sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.”

Oferty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., w sekretariacie – pokój nr 25 (I piętro), w dniach i godzinach urzędowania Powiatowego Urzędu Pracy, najpóźniej w terminie do dnia 10.06.2014 r. do godziny 1000. Godziny pracy sekretariatu: 730 do 1530.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda oferta zostanie opatrzona: dokładnym terminem przyjęcia tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której oferta została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku niedołączenia do oferty żądanych dokumentów lub oświadczeń.

Kryteria oceny ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

 

                         Najniższa oferowana cena

         C=   ------------------------------------------   x 100

                              Cena badanej oferty

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie odrzucona, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium. Punkty przyznane w kryterium oceny ofert, zaokrąglane będą do drugiego miejsca po przecinku.

 

Sposób obliczenia ceny oferty

  1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania), Wykonawca zobowiązany jest skalkulować i podać, dla każdej części zamówienia oddzielnie, na którą składa swoją ofertę:

a)       „Cenę jednostkową netto” (kolumna 3 tabeli) – podając cenę jednostkową netto za każdy jeden produkt określony odpowiednio w kolumnie 2 tabeli;

b)      „Cenę jednostkową brutto” (kolumna 4 tabeli) – podając cenę jednostkową brutto za każdy jeden produkt określony odpowiednio w kolumnie 2 tabeli;

c)      „Wartość brutto” (kolumna 6 tabeli) – stanowiącą iloczyn: „Liczby produktów” określonych przez Zamawiającego oraz „Ceny jednostkowej brutto”;

d)     „Łączną wartość brutto dostawy” (ostatni wiersz kolumny 6 tabeli) – stanowiącą sumę wszystkich „Wartości brutto”, obliczonych w sposób określony w ppkt b.

  1. Ceny brutto, dla każdej części oddzielnie, należy skalkulować z uwzględnieniem wszystkich czynników mających na nie wpływ. Ceny brutto dostawy, obejmować muszą w szczególności: wszystkie wymagania Zamawiającego, dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w danej części postępowania, podatek VAT według obowiązującej stawki, koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu i rozładunku) oraz ewentualne upusty, rabaty  i inne podatki.
  2. Do porównania ofert, Zamawiający przyjmie „Łączną wartość brutto dostawy”, dla każdej części zamówienia oddzielnie, (określoną w załączniku nr 2 do zapytania).
  3. „Łączna wartość brutto dostawy”, dla poszczególnych części zamówienia, stanowi maksymalne wynagrodzenie, które Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy z tytułu należytej oraz zgodnej z zapytaniem cenowym i obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.
  4. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę, wszystkich kosztów mających wpływ na realizację zamówienia w danej części, nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.
  5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
  6. Ceny netto oraz brutto muszą być wyrażone w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
  7. Ceny netto oraz brutto należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do zasady określonej w § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 360).
  8. Zamawiający w szczególności poprawi w ofercie cenowej Wykonawcy (załącznik nr 2 do zapytania) omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, w następujący sposób:

a)      jeżeli obliczona „Wartość brutto” (kolumna 6 tabeli) nie odpowiada iloczynowi „Ceny jednostkowej brutto” (kolumna 4 tabeli) oraz „Liczby produktów” (kolumna 5 tabeli), przyjmuje się, że prawidłowo podano „Cenę jednostkową brutto” oraz „Liczbę produktów w sztukach”;

b)      jeżeli obliczona „Łączna wartość brutto dostawy” nie odpowiada sumie wszystkich „Wartości brutto” (kolumna 6 tabeli), przyjmuje się, że prawidłowo podano „Wartość brutto” dla poszczególnych produktów.

  1. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe, zgodnie z pkt 9, uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Sposób obliczenia ceny

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 10.06.2014 r. do godz. 1000.

Dopuszcza się złożenie oferty w formie pisemnej na adres Powiatowy Urząd Pracy Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

Warunki dodatkowe

Nie dotyczy

Załączniki:

Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr 2 – Formularz ofertowy

Nr 3 – Informacja o oferowanym produkcie

Nr 4 – Wzór umowy

    

                                                       

02.06.2014 r.  mgr Marlena Płotecka

                              Dyrektor PUP

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02-06-2014
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Kapiczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2014 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Kapiczak
Ilość wyświetleń: 1155
02 czerwca 2014 08:50 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4__wzor_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 czerwca 2014 08:50 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_informacja_o_oferowanym_produkcie.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 czerwca 2014 08:49 Marek Kapiczak - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany