Zaproszenia do składania ofert - archiwum

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczące remontu WC w piwnicy budynku PUP Strzelce Kraj. przy Alei Wolności 39

 

 

DO.261.10.2015.KM

            Strzelce Kraj., dnia 20.05.2015 r.

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Zamawiający

Zamawiający

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Adres

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

REGON

211027381

NIP

599-25-92-376

Osoba upoważniona do kontaktów

Monika Kowalik

Telefon

(95) 763 72 18, 509 359 661

Faks

(95) 763 72 16

e-mail

m.kowalik@pupstrzelcekraj.grt.pl

Strona www

https://bip.pup.strzelcek.pl

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia

Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia jest remont WC w piwnicy budynku PUP Strzelce Kraj. przy Alei Wolności 39. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym dołączonym do zapytania cenowego.

W załączeniu książka przedmiarów, na podstawie której należy oszacować wartość robót.

Na wykonane prace remontowe należy udzielić dwuletniej gwarancji.

 

Możliwość wizji lokalnej w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Termin należy uzgodnić telefonicznie z Panią Moniką Kowalik – Kierownikiem Działu Organ.-Admin. – tel. (95)763 72 18 lub 509 359 661,

Termin wykonania

Lipiec – sierpień 2015 rok.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie dokładnego terminu wykonania prac remontowych.

Miejsce wykonania zamówienia

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj., Al. Wolności 39

Kod CPV

45400000-1

 

Oferta

Wymagana zawartość oferty

Oferent składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące

dokumenty:

1)      formularz ofertowy wg załączonego wzoru – zał. nr 1

2)      parafowany wzór umowy – zał. nr 2

3)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

Ofertę należy złożyć w zamknietej kopercie, na której powinien widnieć napis: „Oferta cenowa wykonania prac remontowych obejmujących remont WC w piwnicy budynku PUP Strzelce Kraj. przy Alei Wolności 39 w Strzelcach Kraj.” wraz z adnotacją. Oferty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., w sekretariacie – pokój nr 25 (I piętro), w dniach i godzinach urzędowania Powiatowego Urzędu Pracy, najpóźniej w terminie do dnia 29.05.2015 r. do godziny 1500. Godziny pracy sekretariatu: 730 do 1530.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda oferta zostanie opatrzona: dokładnym terminem przyjęcia tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której oferta została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

Otwarcie ofert nie jest jawne.

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku niedołączenia do oferty żądanych dokumentów lub oświadczeń.

Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

Sposób obliczenia ceny

Cena powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29.05.2015 r. do godz. 1500.

Dopuszcza się złożenie oferty:

  • w formie pisemnej na adres Powiatowy Urząd Pracy
    Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

Warunki dodatkowe

Nie dotyczy

Załączniki:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Wzór umowy

Nr 3 – Książka przedmiarów

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20-05-2015
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2015 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 837
20 maja 2015 15:33 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
20 maja 2015 15:33 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__ksiazka_przedmiarow__wc_w_piwnicy_budynku.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 maja 2015 15:33 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__wzor_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany