Zaproszenia do składania ofert - archiwum

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, serwera, skanerów, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarki do papieru dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

Strzelce Kraj., dnia 10.06.2016 r.

 

DO.230.3.2016.KM

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Zamawiający tj. Powiat Strzelecko – Drezdenecki Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, serwera, skanerów,  pakietów oprogramowania i systemów informatycznych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarki do papieru dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

 

Zamawiający:

 

Zamawiający:

Powiat Strzelecko – Drezdenecki

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Adres:

Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Kraj.

REGON:

211027381

NIP:

599-25-92-376

Osoby upoważnione do kontaktów:

Pytania należy kierować w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych ustawowo) w godz. od 7:30 do 15:30

 

Monika Kowalik

tel.: (95) 763 72 18 lub 509 359 661

faks: (95) 763 72 16

e-mail: m.kowalik@pupstrzelcekraj.grt.pl

 

Emil Szurkawski – w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

tel.: (95) 763 72 22 lub 508 266 646

faks: (95) 763 72 16

Strona www:

http://bip.pup.strzelcek.pl

 


Przedmiot zamówienia:

 

Zamówienie podzielono na 8 zadań częściowych:

1)      Część I: ESET NOD32 BE CLIENT

2)      Część II: Microsoft Office 2013

3)      Część III: Serwer sieciowy

4)      Część IV: Sprzęt komputerowy

5)      Część V: Drukarki laserowe monochromatyczne i kolorowe wraz z kablem

6)      Część VI: Urządzenia wielofunkcyjne (kserokopiarka, drukarka, skaner)

7)      Część VII: Niszczarka do papieru

8)      Część VIII: Skanery

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części w załączniku nr 1 do zapytania.


Forma oferty

 

1)      Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu ofertowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

2)      Informacja o oferowanym produkcie, musi określać dokładne parametry/cechy oferowanego produktu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz musi być sporządzona na formularzu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a – 3h do zapytania, w zależności od części, na którą Wykonawca będzie składał swoją ofertę.

3)      Do oferty należy dołączyć zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 4  do zapytania.

4)      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.

5)      Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

6)      Do oferty należy dołączyć dokument lub dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, o ile uprawnienie to nie wynika z treści innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

7)      Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6, do oferty należy dołączyć upoważnienie do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8)      W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”).

9)      Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

10)  Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca,  w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

11)  Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

12)  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13)  Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego oraz opisane:

 

nazwa (firma) Wykonawcy

adres Wykonawcy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Al. Wolności 39

66-500 Strzelce Kraj., pokój 25

 

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej

równowartości 30.000 euro

 

Oferta na: Dostawę sprzętu komputerowego, skanerów, serwera,  pakietów oprogramowania i systemów informatycznych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarki do papieru dla Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj.

 

Nie otwierać przed 21.06.2016r. godz. 09:15

Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

 

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj., w sekretariacie – pokój nr 25 (I piętro) w dniach i godzinach urzędowania Powiatowego Urzędu Pracy, najpóźniej w terminie do dnia 21.06.2016 r. do godziny 09:00. Godziny pracy sekretariatu: 07:30 do 15:30.
  2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
  3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda oferta zostanie opatrzona: dokładnym terminem przyjęcia tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której oferta została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2016 r. o godzinie  09:15 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj., Al. Wolności 39, pokój  nr 7. Otwarcie ofert nie jest jawne.
  5. Otwarcia ofert dokona komisja powołana odrębnym zarządzeniem Dyrektora PUP.

 

Sposób obliczenia ceny oferty

 

  1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do zapytania), Wykonawca zobowiązany jest skalkulować i podać, dla każdej części zamówienia oddzielnie, na którą składa swoją ofertę:

a)       „Cenę jednostkową netto” (kolumna 3 tabeli) – podając cenę jednostkową netto za każdy jeden produkt określony odpowiednio w kolumnie 2 tabeli;

b)      „Cenę jednostkową brutto” (kolumna 4 tabeli) – podając cenę jednostkową brutto za każdy jeden produkt określony odpowiednio w kolumnie 2 tabeli;

c)      „Wartość brutto” (kolumna 6 tabeli) – stanowiącą iloczyn: „Liczby produktów” określonych przez Zamawiającego oraz „Ceny jednostkowej brutto”;

d)      „Łączną wartość brutto dostawy” (ostatni wiersz kolumny 6 tabeli) – stanowiącą sumę wszystkich „Wartości brutto”, obliczonych w sposób określony w ppkt b.

2. Ceny brutto, dla każdej części oddzielnie, należy skalkulować z uwzględnieniem wszystkich czynników mających na nie wpływ. Ceny brutto dostawy, obejmować muszą w szczególności: wszystkie wymagania Zamawiającego, dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w danej części postępowania, podatek VAT według obowiązującej stawki, koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (w tym koszty opakowania, ubezpieczenia, transportu i rozładunku) oraz ewentualne upusty, rabaty i inne podatki.

3. Do porównania ofert, Zamawiający przyjmie „Łączną wartość brutto dostawy”, dla każdej części zamówienia oddzielnie, (określoną w załączniku nr 2 do zapytania).

4. „Łączna wartość brutto dostawy”, dla poszczególnych części zamówienia, stanowi maksymalne wynagrodzenie, które Zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy z tytułu należytej oraz zgodnej z zapytaniem cenowym i obowiązującymi przepisami, realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę, wszystkich kosztów mających wpływ na realizację zamówienia w danej części, nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.

7. Ceny netto oraz brutto muszą być wyrażone w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

8. Ceny netto oraz brutto należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do zasady określonej w § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68 poz. 360).

9. Zamawiający w szczególności poprawi w ofercie cenowej Wykonawcy (załącznik nr 2 do zapytania) omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, w następujący sposób:

a)      jeżeli obliczona „Wartość brutto” (kolumna 6 tabeli) nie odpowiada iloczynowi „Ceny jednostkowej brutto” (kolumna 4 tabeli) oraz „Liczby produktów” (kolumna 5 tabeli), przyjmuje się, że prawidłowo podano „Cenę jednostkową brutto” oraz „Liczbę produktów w sztukach”;

b)      jeżeli obliczona „Łączna wartość brutto dostawy” nie odpowiada sumie wszystkich „Wartości brutto” (kolumna 6 tabeli), przyjmuje się, że prawidłowo podano „Wartość brutto” dla poszczególnych produktów.

10. Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe, zgodnie z pkt 9, uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 

  1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
  2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

 

                               Najniższa oferowana cena

                  C=   ------------------------------------------   x 100 x 100%

                                   Cena badanej oferty

 3. Ocena ofert zostanie dokonana w każdej części postępowania oddzielnie.

4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców, wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty, oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie, wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w zapytaniu. Za najkorzystniejszą w danej części postępowania, zostanie uznana oferta nie odrzucona, która uzyska największą liczbę punktów w kryterium. Punkty przyznane w kryterium oceny ofert, zaokrąglane będą do drugiego miejsca po przecinku.

ZATWIERDZAM

                  

                     Z up. STAROSTY

                /-/mgr Marlena Płotecka

                       DYREKTOR

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10-06-2016
Dokument wytworzony przez: Dział Organizacyjno-Administracyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Kowalik, Emil Szurkawski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2016 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Kowalik
Ilość wyświetleń: 778
01 lipca 2016 08:30 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_sprzet_komputerowy_201 6.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2016 15:33 Monika Kowalik - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_zapytania_wykonawcy_15062016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2016 13:39 Monika Kowalik - Opublikowanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany